အသံေပးပုံ ဟန္ေသြးပုံေလး ႀကိဳက္တယ္

၀တ္ပုံစားပုံ ေနထိုင္ပုံေလး ႀကိဳက္တယ္

ကလက္အေရာင္ ရွက္သေယာင္ေလး ႀကိဳက္တယ္

မ်က္လုံး၀င့္ပုံ မ်က္ကုတ္ေမွာင္ေလး ႀကိဳက္တယ္

အေငြ႕ေ၀းေ၀း မႈတ္ထုတ္လိုက္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္း၀ေလး ႀကိဳက္တယ္

စိတ္လိုက္မာန္ပါ စာဖတ္တာေလး ႀကိဳက္တယ္

ေျခေထာက္လိမ္ပုံ ကိုယ္လုံးထုတ္ပုံေလး ႀကိဳက္တယ္

ေပ်ာ့မေနတဲ့ လမ္းေလွ်ာက္ဟန္ေလး ႀကိဳက္တယ္

ဆံပင္ထားပုံ ထုံးဖြဲဲ႕ဟန္ေလး ႀကိဳက္တယ္

မ်က္ႏွာက်ပုံ ျဖဴစင္ဟန္ေလး ႀကိဳက္တယ္

စိတ္မဆိုးဘူး မပ်က္ဟန္ေလး ႀကိဳက္တယ္

အတၱဖယ္ခြာ လူညွာတာေလး ႀကိဳက္တယ္

မင္းသမီးပဲ နတ္သမီးေလး ႀကိဳက္တယ္

အမွတ္ယူပုံ အကြက္ခ်ဳပုံေလး ႀကိဳက္တယ္

ထပ္မေျပာဘူး ႀကိဳက္တယ္ ႀကိဳက္တယ္ ႀကိဳက္တယ္…။

တခုပါပဲ တခုထဲပါ အဲ့့ တခုပဲ…

မႀကိဳက္ဘူး…။

 

၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၊ မနက္ ၀၀း၃၄ နာရီ။

လန္ဒန္။