ကေလးက ငို
ေသးက စို
ဥတုက ပူ
ေသးစို ေလွ်ာ္ဖို႔ ေရမရွိ
ပူ ငို နံ သိ
ေမ့မ်က္ႏွာ ဆီးရြက္အၾကည့္

ေအာ္…
ျပည္သူမ်ားႏွယ္
မိ မကယ္ႏိုင္၊ ဖ မကယ္ႏိုင္
ဆရာ မကယ္ႏိုင္၊ သိၾကား မကယ္ႏိုင္
သမား မကယ္ႏိုင္
ဘုရား မကယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား

ေတာပ်က္လို႔ ေတာင္ကတုံး
အင္းေကာၿပီး အိုင္ပ်က္
ရက္စက္ခ်က္ ေႏြအပူ
သားငယ္တို႔ မတုႏိုင္ဘူး
ဘြားရြယ္တို႔ သက္စြန္႔ကာ ကူး

ကပ္ကမၻာ ျပည္ျမန္မာ ေရာက္လာၿပီေလာ
ေရေပးပါ ေရေပးပါ
မိုးရြာပါ မိုးလာပါ
သတၱ၀ါေ၀ေနယ်ာတို႔ အပူမီးၿငိမ္းဖို႔
ေမတၱာေပးပါ ေရေပးပါ
မိုးရြာပါ မိုးလာပါ
မိုးလာပါ၊ မိုးရြာပါ

ဘုရားအစ…
သိၾကား၀ိဇၨာ၊ နတ္၀ိဇၨာတို႔ မႈိင္းမလို႔
ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္ေတြ
၀ိုင္းၾကသိုင္းၾကလို႔
(ဆု)မေတာင္းဘဲျပည့္တဲ့ ဒီအလွဴ
ဆယ္ပါးအျပား မျခားဘဲရမဲ့ ဒီအလွဴ
ေမတၱာေပးပါ၊ ေရေပးပါ
ေရေပးပါ၊ ေမတၱာေပးပါ
ေမတၱာေပးပါ၊ ေရေပးပါ
မိုးရြာပါ၊ မိုးလာပါ။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္။ စေန၊ နံနက္ ၂ နာရီခြဲ။