ေသးက်စ္တဲ့ ရင္အုံနဲ႔

ကမၻာသစ္ထဲ ထိုးခြဲလို႔ မရႏိုင္ဘူး၊

ႏွလုံးသား အဆမတန္ႀကီးပါမွ

ခံစားမႈ နည္းလိမ့္မယ္၊

အရာေရာက္ခ်င္ရင္

အေရးႀကီးတာကို သိရမယ္၊

ပမာမခန္႔မ်က္ႏွာ တပ္ထားရုံနဲ႔

ေလာကႀကီးက ေၾကာက္မသြားဘူး စိတ္ခ်…၊

အားပါတဲ့ တရားေတြ ျပည့္ပါမွ

မနက္ေရာင္နီေတြဟာ ေတာက္လိမ့္မယ္၊

ထုတ္ယူပါေတာ့ ႏုတ္ယူေလာ့…။

 

၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊ ည ၁၁ နာရီ။

လန္ဒန္။