လန္ဒန္ၿမိဳ႕ႀကီးကုိတဲ့
ဒီေမာင္ငယ္ ေရာက္လာခဲ့တယ္
ႀကံဳတုန္းပဲ တကယ္ တကယ္
ဖြင့္ထုတ္ခ်လုိ႔ ေျပာျပလုိက္မယ္
မွတ္သားၾကည့္စမ္းကြယ္…

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ႀကီးကုိတဲ့
ဒီေမာင္ငယ္ ေရာက္လာခဲ့တယ္
ႀကံဳတုန္းပဲ တကယ္ တကယ္
ဖြင့္ထုတ္ခ်လုိ႔ ေျပာျပလုိက္မယ္
မွတ္သားၾကည့္စမ္းကြယ္…

ေလွ်ာက္ပင္ေလွ်ာက္ရွာပါတယ္
ျဖဴျပာေတြ ေပါေပမင့္
စိတ္ထဲက ျမင္ဆဲပါကြယ္
သူ႔ကုိပဲ…စိတ္ထဲက ျမင္ဆဲပါကြယ္

ဒါဆုိ ဘယ္လုိလုပ္မတုံး
ကူညီၾကပါဦးကြယ္
အႀကံေလးမ်ား ရွိေသးရင္ တကယ္
ျမန္မေႏွးဘဲ ကယ္ၾကပါကြယ္…

ဒီေမာင္ ေယာင္ေယာင္နဲ႔
လူညာမိမွာ စုိးရတယ္
မခင္ဘဲလည္း ရယ္တတ္ျပန္တယ္
မၾကင္ဘဲလည္း ခင္ၾကျပန္တယ္

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ
ရန္ကုန္သူကုိ
ေမာင္လြမ္းမိေတာ့တယ္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၀။ ည ၉ နာရီ၊ ၄၀ မိနစ္။