ကၽြန္ေတာ္ ေျပာမယ္

ကၽြန္ေတာ္ ဟန္ေဆာင္ မေျပာတတ္ဘူး

ကၽြန္ေတာ္ မေျပာတတ္ဘူး

ဟန္ေဆာင္ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာတတ္ဘူး

မေျပာတတ္ဘူး ဟန္ေဆာင္ ကၽြန္ေတာ္

မေျပာတတ္ဘူး

မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။

မတ္ ၂၅၊ ၂၀၀၉။