အ႐ႈံး အႏိုင္ သေရ သံုးမ်ဳိးတည္း မဟုတ္ပါဘူး

ကစားျဖစ္တယ္ ကစားတယ္ ေတြ႕တယ္ ဆံုတယ္ အဲဒါေတြပါ ထည့္သြင္းရမယ္

ေပ်ာ္ရင္လည္း ေပ်ာ္မယ္

အျဖည့္အျဖစ္ ႏိုင္သူေပ်ာ္ဖို႔ ပါရင္လည္း ပါရမယ္

ဒါေၾကာင့္ ကစားဖို႔လိုတယ္

အားကစားေလာကမွာေတာ့ အားကစားစိတ္ဓါတ္လို႔ သံုးႏႈန္းတယ္

႐ႈံးမွာမို႔ မကစားဘူးလား

သေရမလိုခ်င္လို႔ မကစားဘူးလား

မကစားနဲ႔ေပါ့

ကစားျခင္းရဲ႕ အရသာကိုေတာ့ လြဲေခ်ာ္သြားလိမ့္မယ္

သိပ္ျမင့္သြားသူေတြကေတာ့ ပံုျပင္ဆန္သြားတယ္

ႏိုင္ေပမယ့္ နိမ့္သူဘက္ျဖည့္ေတြးၿပီး

အေလွ်ာ့ေပးလို႔ ေပ်ာ္ေစလိုက္တယ္

နိမ့္သူကလည္း ေတာ္သူကို ႏိုင္ေအာင္ အတင္းကစားတတ္တယ္

သေရလုပ္ၿပီး ညီညြတ္မႈယူ အေပ်ာ္ခြဲယူ လိုက္တာမ်ဳိးကလည္း ရွိေသးတယ္

ရႈံးသူကေတာ့ မ်က္ရည္စက္လက္ အံတႀကိတ္ႀကိတ္ေပါ့။

တစ္ေခါက္ျဖစ္ျဖစ္ေတာ့ ကစားၾကည့္လုိက္ဖု႔ိေကာင္းတယ္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈။

Advertisements