စိတ္ကုိအတုလုပ္လိုက္တယ္
စိတ္က အတုျဖစ္သြားတယ္
သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ သ႐ုပ္ေဆာင္သလိုမ်ဳိး
အတုေတြနဲ႔ အစစ္ဟန္လုပ္တာ
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း အတုတစ္ေယာက္ပါပဲ
သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလို အမ်ားအၾကည့္မခံရတာပဲရွိတယ္
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ျပန္ၾကည့္ရင္း
စုတ္တသပ္သပ္ျဖစ္ေနရတယ္
အတုႀကီးနဲ႔ဟန္လုပ္ေကာင္းေနလို႔ေလ
ရယ္ေနတာကိုပဲ ၾကည့္ရင္း ရယ္ေနရေတာ့တယ္။

ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၀၉။

Advertisements