ထားခဲ့ဖူးတဲ့သစၥာ

ဒီဘ၀မွာ နင္တစ္ေယာက္တည္း

မေျပာင္းမလဲခ်စ္မွာ။

အခုေတာ့မ်ားကြာ

၀က္သားတုတ္ထိုးစားသလို

ႀကိဳက္ခ်က္က မ်ားလိုက္တာ

အကုန္လံုး စားခ်င္ေနတာပါပဲ။

ထားခဲ့တဲ့ သစၥာ

ျပင္ရမလိုလိုပါပဲ

အခုေတာ့

နာက်ည္းစရာေကာင္းေအာင္ 

မထတမ္းစားခ်င္ေနတာပါပဲ။

 

မတ္ ၂၄၊ ၂၀၀၉။