တစ္ရက္သားမွာ

မွန္ေရွ႕ထိုင္ရင္း ကိုယ့္႐ုပ္ကိုယ္႐ႈ

မ်က္ခံုး မ်က္လံုး ႏွာေခါင္း ႏႈတ္ခမ္း

ေစာေၾကာေ၀ဖန္

ေကာက္ခ်က္လွလွ ေဖာ့ေဖာ့ခ်၏

လူေခ်ာေလးပါတကား။

 

ခဏတြင္း၌

စိတ္တြင္ အေတြးေပၚမိျပန္သည္

နာ့ မ်က္ခံုးလႈပ္၍ ရသလား 

ရ၏

မ်က္လံုးမ်က္ေတာင္ ခပ္၍ ရလား

ရ၏

တစ္ခါ…

ႏွာေခါင္း၊ ႏႈတ္ခမ္း

ေန႔စဥ္ ႐ႈ႐ိႈက္ စားေသာက္ေနတာ

သြက္သြက္ေတာင္ လႈပ္ရ၏

က်န္သည့္ အပိုင္းမ်ားေကာ

အလႈပ္ႀကီးနဲ႔ အလႈပ္ေလးသာ ကြာသည္

ရပါ၏

နားရြက္တစ္ခုက်န္၏

နာ့ ဆရာ

ရျပန္၏

ထူးေပ၏ ဆန္းေပ၏

ဤကား ကၽြႏု္ပ္ေဂါက္ၿပီးေနာက္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုေပတည္း။

 

မတ္ ၁၉၊ ၂၀၀၉။

Advertisements