ေမာင္ မမုန္းပါဘူး

ေရွာင္ မပုန္းပါဘူး

ေယာင္ မထံုးပါဘူး

ဖြင့္ထားဆဲပါ

ခြင့္သာခိုက္မွာ လွမ္းလိုက္ပါ

ရင့္ၾကားထဲမွာ မင့္အတြက္ တစ္ေနရာ။

 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၉။

Advertisements