ေခၚတိုင္းလာ

ေကၽြးတာစား

မင္းစကားနားေထာင္

မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး

လူကြလူ

အညြန္႔တလူလူနဲ႔ လူ

သာဒင္ကို ဘာထင္ေနသလဲ

စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ဆြဲထြက္

ေအာ္ ေစတနာနဲ႔ ၿပံဳးေနသူပါလား။

 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၉။

Advertisements