နာ့ဟာ စားပါ

သူ႔ဟာ စားပါ

စားပါ စားပါ

အကုန္စားပါ

ထပ္ခါ စားပါ

စားမကုန္ ၀ါးမကုန္

ၾကည့္စားဆရာ

သြားၾကားညပ္မယ္

အ႐ိုးစူးမယ္

အေနခက္လို႔ အေသထြက္သြားရမယ္တဲ့

အရြယ္ေၾကာင့္မို႔ စားရခက္သကြဲ႕။

 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၉။