မခ်စ္ဘူး

မခ်စ္ဘူး

လံုး၀ မခ်စ္ဘူး

မေသာက္ဘူး

မေသာက္ဘူး

လံုး၀ မေသာက္ဘူး

မစားဘူး

မစားဘူး

လံုး၀ မစားဘူး

ထားလိုက္ပါ

ထားလိုက္ပါ

သူ႔အတိုင္း ထားလိုက္ပါ

ေပ်ာ္ၾကပါေစ

ေသာက္ၾကပါေစ

စားၾကပါေစ

သံုးၾကပါေစ

သူ႔လူ သူ႔ေဆး သူ႔နည္း သူ႔ဟန္

အံ၀င္ခြင္က် အဆင္ေျပၾကေစ။

 

ဇန္န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉။

Advertisements