မေသာက္ဘူး မေသာက္ဘူး ခါးတယ္

မခ်စ္ဘူး မခ်စ္ဘူး စားမယ္

သူမ်ားေသာက္ေတာ့ ေသာက္ခ်င္တယ္

လွ်ာခါးမွာေတာ့ စိုးလွတယ္

သူမ်ားခ်စ္ေတာ့ အားက်တယ္

ျပာသြားမွာေတာ့ စိုးရြံ႕တယ္

ေကာ္ဖီေသာက္ၿပီး အခ်ဳိမမ်ဳိခ်င္ဘူး

ေဂၚလီလုပ္ၿပီး အပိုမဆိုခ်င္ဘူး

ေကာ္ဖီတစ္ႀကိမ္ စမ္းမိတယ္

ခါးသက္လြန္းသမို႔ ေထြးထိတယ္

ေတာ္ကီတစ္ႀကိမ္ ေပြးမိတယ္

ေတာ္ၿပီ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြးလို႔ရယ္

× × × ×

လက္ေတြ႕ကင္းတဲ့

အိပ္မက္နန္းေတာ္ထဲမွာေတာ့

အခ်စ္နဲ႔ ေကာ္ဖီ

အတူေသာက္လို႔ကြယ္။

 

ဇန္န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉။

Advertisements