အခ်စ္ေတြခ်ည္း ခင္းထားတဲ့ဒီျမက္ခင္း
လူးလိုလူး လြမ္းလိုလြမ္း နမ္းလိုနမ္း စမ္းလိုစမ္းေပါ့
ထားခဲ့လည္း စိတ္မဆိုး
၀ါးေထြးလည္း ေကာ္မဆဲ
႐ႈပ္ေထြးတဲ့လူ႔အရပ္မို႔ ကပ္ေဘးထဲေနပါ့မယ္
အခ်စ္မ်က္ႏွာမငယ္ရ စစ္မ်က္ႏွာမျမင္ရပါ
သည္းခံျခင္းတရားနဲ႔ ဟိုမွာဘက္ကမ္းသြားမယ္
ခ်ဳံကြယ္ေတြယွက္သြယ္လည္း မပုန္းကြယ္၀ွက္ပါဘူး
နီးရာနားေနပါမယ္ ရွိတာသားစားပါမယ္
အလွမပါလည္း ခဏသာသာမွာမို႔ မင္းႀကိဳက္သလိုေပါ့
တစ္ခုတည္းနဲ႔ ရွင္ပါ့မယ္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉။

Advertisements