စက္မႈႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးႏိုင္ငံ ကမၻာ့ထိပ္သီး စီးပြားႀကီးႏိုင္ငံ

ထိုႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ ရက္ၾကာေနထိုင္၍ သည္ေမာင္ျပန္ခဲ့တယ္

ဘာပါလာသလဲ ဘာတိုးလာသလဲ ဘာရွာလာခဲ့သလဲ

ဂ်ပန္ လူမႈဒုကၡဒဏ္ခံ မိသားစုတန္ဖိုးေပ်ာက္ရွႏိုင္ငံ

စက္႐ုပ္ဆန္လူသားႏိုင္ငံ

ဆင္းရဲသား အလုပ္လက္မဲ့ အိမ္ရာမဲ့တိုးပြားႏိုင္ငံ ဂ်ပန္

အခြံလွလွ အႏွစ္မဲ့မဲ့ က်ီးအာသီးႏိုင္ငံ

ၿပိဳင္ဆိုင္္မႈျပင္းထန္ ယဥ္ေက်းမႈက တားဆီးခံ ဂ်ပန္သားရွိတဲ့အားဟာ ကုန္ေတာ့မဲ့ဟန္

အစားအေသာက္ကေတာ့ အင္မတန္ဟန္

သြားရလာရမႈ အင္မတန္သက္သာ ျမန္ဆန္

ျမင္ခဲ့သမွ်အရာရာ အားက်ဖို႔သာရွိေတာ့တာ

အနာဂတ္မွာေတာ့ တို႔(ျမန္မာ)လူမႈဘ၀လည္း ဂ်ပန္ေနာက္လိုက္ရမွာပလို႔

စိတ္တြင္ေတြး ဘ၀င္မေအးျဖစ္ ရင္တုန္သမို႔

ေရတစ္မတ္ခြက္ အ၀ႏွက္

ထိုင္လို႔ ငါေငး။

 

ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈။

Advertisements