ဟတ္ခ်ဳိးျဖစ္တယ္ 

ႏွာမႊန္တယ္

စိတ္ႀကီးတယ္ေနာ္

အားမရွိဘူး

ျပသာနာက ျဖစ္ေသးတယ္

ရွင္းရလင္းရ အလုပ္႐ႈပ္တယ္

ခက္တယ္

တက္တက္ၾကြၾကြစိတ္ေတြေပ်ာက္ကြယ္

ခက္တယ္

ေနေကာင္းလားသာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေမးေနရေတာ့တယ္

 

ႏို၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈။

Advertisements