အခ်စ္ေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္

အခ်စ္ဟာ မ်က္ႏွာပြင့္ေစတယ္

အခ်စ္သံၾကားရင္ ေပ်ာ္ၾကတယ္

အခ်စ္ဟာ ေစ်းေခၚေကာင္းတယ္

အခ်စ္ပါရင္ ေရာင္းေကာင္းတာပဲ

အခ်စ္ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ပါ အေရာင္ထြက္တယ္

အခ်စ္ကို စိတ္၀င္စားၾကတယ္

အခ်စ္ဟာ ေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းတယ္

အခ်စ္ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ၾကတယ္

အခ်စ္ေၾကာင့္ ခ်စ္ၾကတယ္

ထပ္မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈။

Advertisements