စိတ္ဆိုတဲ့စိတ္

ခ်ိတ္ကေလးလို

ခ်ိတ္ခ်င္ရာခ်ိတ္

သားဆိုးေတြလို

ဆိုးခ်င္သလိုဆိုး

မိန္းကေလးေတြလို

အမ်ဳိးမ်ဳိး

စိတ္ဆိုတဲ့စိတ္

သိပ္မနိပ္။

 

ႏို၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈။

Advertisements