အလုပ္ လုပ္လုပ္

စကား ေျပာေျပာ

ဟန္မူ ျပျပ 

ကိုုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး သံုးပါးလံုး

တက္ႀကြရႊင္ဟန္သံုး

မင့္ဟန္ မင့္မူ မင့္သြင္တူ ဘက္လူကူးစက္ေစ

ေလာကပါ ရႊင္ေစ

၀န္းက်င္ လန္းျဖာေ၀။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈။