ဆင္းရဲသားက ဆင္းရဲသားကို သနားတယ္

သူေဌးက သူေဌးခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတယ္

ဆင္းရဲသားက ဆင္းရဲသားငတ္မွာ စိုးတယ္

သူေဌးက သူေဌးကို ေကၽြးခ်င္တယ္

ဆင္းရဲသားက ဆင္းရဲသားကို မွ်ေ၀တယ္

သူေဌးက သူေဌးခ်င္း ကူညီတယ္

ဆင္းရဲသားက ၂၀၀ ရွိရင္ အခ်င္းခ်င္း ၁၀၀ ေပးတယ္

သူေဌးက သူေဌးခ်င္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈထပ္ျဖည့္ေပးတယ္

ဆင္းရဲသားက ဆင္းရဲသားခ်င္းေပါင္းတယ္၊ ေပ်ာ္တယ္

သူေဌးက သူေဌးခ်င္းေပါင္းတယ္၊ ေပ်ာ္တယ္

သူေဌးနဲ႔ဆင္းရဲသား တစ္ခါတေလ ေပါင္းတယ္

ဆင္းရဲသားက အၿမဲခံရတယ္

သူေဌးက တစ္ခါတရံ ငိုတတ္တယ္။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈။

Advertisements