အထုပ္ထမ္းတာ အလုပ္စခန္းမွာ

လုပ္စမ္းပါ

လုပ္စမ္းပါ

လူမ်ားကို ေပ်ာ္ေအာင္ထား ရႊင္ေအာင္ေန

လုပ္စမ္းပါ

လုပ္စမ္းပါ

ေလာကမွာ ေက်လည္ေအာင္ေန က်င္လည္ပါေစ

လုပ္စမ္းပါ

လုပ္စမ္းပါ

အခက္အခဲေတြ ေက်ာ္ကာျဖတ္ မွတ္တိုင္မ်ား စိုက္ကာထား

လုပ္စမ္းပါ

လုပ္စမ္းပါ

မေတြးနဲ႔ မေငးနဲ႔ ရဲရဲသာရင္ဆိုင္ရွင္း

လုပ္စမ္းပါ

လုပ္စမ္းပါ

ခဏထြက္ေျပး ျပန္၀င္လုိက္ ေလာကနဲ႔ ေဆာ့ကစားလိုက္ လူမ်ားနဲ႔ ေခ်ာ့ထားႀကိဳက္

လုပ္စမ္းပါ

လုပ္စမ္းပါ

အေျပာေလွ်ာ့ အျပကဲ ၿပဲခ်င္ၿပဲ ကြဲခ်င္ကြဲ

လုပ္စမ္းပါ

လုပ္စမ္းပါ

ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိ

လုပ္စမ္းပါ

လုပ္စမ္းပါ။

 

ႏို၀င္လာ ၁၇၊ ၂၀၀၈။