ေဆးလိပ္ မေသာက္

အရက္ မႀကိဳက္

ကြမ္း မစား

ဖဲ မခ်

မိန္းမ မလိုက္

ထိုငမိုက္အား

မႀကိဳက္လည္းေန

ဖယ္က်ဥ္ေစ။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈။

Advertisements