၇၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၁၀၀၀

၅၀၀၀

၆၀၀၀

ဂဏန္းမ်ား…

ကၽြန္ေတာ့္ကို ၀ါးၿမိဳ

ခါးသလိုလို။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈။

သြားခဲ့ဖူးေသာ၊ စားခဲ့ဖူးေသာ၊ ခါးခဲ့ဖူးေသာ ဂဏန္မ်ားသို႔ အမွတ္ရျခင္း။

Advertisements