တစ္ေယာက္က စင္ေပၚ တစ္ေယာက္က စင္ေအာက္

တစ္ခါက စင္ေပၚ တစ္ခါေတာ့ စင္ေအာက္

စင္ေပၚေရာက္ေရာက္ စင္ေအာက္ေနေန

ဒီလူဒီလူ

ေျပာင္းသြားတာက စိတ္ထား

င့ါအလွည့္က် မေျပာင္းဘူးထားလည္း စင္ေပၚေရာက္ရင္ ေျပာင္းတာပဲ

ငါ့အလွည့္က် ေအးေအးေနမယ္ေတြးလည္း စင္ေအာက္ေရာက္ေတာ့ ဆဲတာပဲ

စင္ေပၚစင္ေအာက္ စင္ေအာက္စင္ေပၚ

စင္ကေလးေနာ္ စိတ္ထားကိုေျပာင္းေစေသာ၀္

ဒီလူဒီလူ

စင္ကေလးေနာ္ စိတ္ထားကိုေျပာင္းေစေသာ၀္။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈။

Advertisements