အလွပန္းျဖစ္ျဖစ္ အနံ႔ပန္းျဖစ္ျဖစ္
ပန္းတိုင္းပြင့္ေစ
လန္းလို႔စြင့္ေ၀
ပန္သူမ်ားေစ
လိုသူနားေ၀
ခ်စ္သူႀကိဳက္ေစ
အျပစ္မယူထိုက္ေပ
အျမန္မညိွဳးေစနဲ႔
ေထာင္ထိုးေနေလ
ရန္မမ်ားေစနဲ႔
ခံထားရလည္း ေအးေစေပ်ာက္ေစ
ပန္းတိုင္းပြင့္ေစ
လန္းတိုင္းျဖစ္ေစ
မညွိဳးပန္းေလးျဖစ္ပါေစ။

ႏို၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈။

Advertisements