ေျပာစရာရွိတယ္

နားေထာင္မလား

ေျပးေရာ..

အလြမ္းသမားရဲ႕ဆု

နတၳိ

ကံႀကီးကိုက မုန္းဖို႔ေကာင္းတယ္

ခ်စ္ႏိုင္ဘူးလား။

 

ႏို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈။