ခံခဲ့ရအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ေကာ့ခဲ့ေပါ့ကြာ

လာၿပီကြာ ငါ့အလွည့္

စိတ္ကိုတင္း မာန္ကိုတင္း ငါမခ်ပါ

ငါမညစ္ပါ

ရင့္က်က္မႈ အေျခတည္ကာ

သည္းခံကာ စိတ္ပြား

ခံႏိုင္ရည္ျပည့္၀ေစဖို႔

ထားရွိကာမွတ္

စိတ္ေက်နပ္ေစေတာ့။

 

ႏို၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈။

Advertisements