အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အိုဘားမား အိုဘားမား အိုဘားမား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမိုင္းတြင္ ပထမဆံုး အာဖရိကန္-အေမရိကန္သမၼတေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီ။

၁၇၇၆ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသက္၀င္ခ်ိန္မွစလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၁ ၾကာခဲ့ေလသည္။

 

ႏို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈။