မသိဘူးကြာ
မသိဘူးကြာ
မသိဘူးကြာ….
မသိဘူးကြာ….
မသိဘူးကြာ….
မသိဘူးကြာ….
မသိဘူးကြာ….
မသိဘူးကြာ….
မသိဘူးကြာ….
မသိဘူးကြာ….
မသိဘူးကြာ….
လံုး၀ မသိဘူးကြာ……။

Advertisements