အကုန္ဖြင့္တာကိုး
ျမင္မွာေပါ့
ျမင္တာက အေရးမႀကီးဘူး
စိတ္မေကာင္းျဖစ္လိမ့္မယ္
ကိုယ့္ဘက္က စိတ္ရွင္းေပမယ့္
တျခားဘက္က စိတ္တင္းလိမ့္မယ္
ခက္တယ္ဆို ခက္တယ္
ျပင္ခဲကြယ္ အက်င့္ဆိုးရယ္ေၾကာင့္
နိဂံုးကြယ္ အဆံုးမလွမွာ
စိုးထင့္စိတ္ထဲ။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements