ေရွ႕ေနာက္မၾကည့္ဘဲ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာလုပ္
ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္လို႔ သေဘာထား
တအားက်ဳံးလုပ္ ေနာက္ေတာ့ ေနာက္ဆုတ္
ရစ္သမ္မမွန္ေတာ့ ဘာလုပ္မွာလဲ
အနာဂတ္လိႈင္းေတြလည္း စီးဖို႔မႀကိဳးစားေတာ့ဘူးလား
အခုမွန္တယ္ထင္တာေတြဟာ တစ္ခ်ိန္မွာ မွားမွာပါပဲ
အခုမွားေနတာေတြဟာလည္း ေနာက္မွန္ခ်င္မွန္မွာပါ
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ ေသခ်ာမသိမွေတာ့
ဘာလုပ္လုပ္ ဘာေတြးေတြး သူရဲေကာင္းစိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔ဆိုလည္း
သိပ္ေတာ့မေကာင္းပါဘူးေလ
တကယ္လိုအပ္တာက အလွဆံုးအကြက္ေတြ ေရႊ႕ႏိုင္ဖို႔ပါပဲ
ကစားကြက္ေကာင္းေကာင္းေရႊ႕ႏိုင္ဖို႔ ေကာင္းေကာင္းကစားတတ္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တာပ
ကမၻာပ်က္လုအထိ ကစားရမယ့္ပြဲေတြမွာ
သူရဲေကာင္းအစစ္ေတြအမ်ားႀကီးလိုေနတာပဲေပါ့။

ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၀၈။