တစ္ေထာင္ေထာင္နဲ႔ တစ္ေထာင္ေထာင္
ဒီေမာင္ဟာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးပါေပါ့
မ်က္ခံုးေမႊးစၾကံၤေလွ်ာက္ဖို႔ကို ထူးကဲစြာပါ ၀ါသနာ
ေျပာလိုက္လည္း စြာက်ယ္စြာ
နားစိုက္လည္း မေထာင္ပါ
ခက္ခဲစြာဘ၀ထဲ နားမလည္ပါ ခပ္စြာစြာ
အေရးလည္းမျမင္ရွာ သနားစရာသူ႔အေရး အားလံုးက ေဖးမကာ အားေပးေနရွာ
ခမ်ာေလးမွာ ျပည့္၀ကာမေနသူမို႔ ထင္ရာကို ေလွ်ာက္ကာလုပ္လို႔ရယ္
မေၾကာက္ဘူး ေၾကာက္ပါဘူးနဲ႔ကြယ္
ေဘးကသူၾကည့္မေကာင္းေအာင္
ေထာင္ေနဆဲပဲ။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements