စိတ္မႏိုင္ ထိပ္သာထိုးပါခဲ့
ေခါင္းေတြက အံု
ေသာက္လဲေလ ေနႏုိင္ပါဘူး
စိတ္က မႏို္င္၊

ဒီေဆးကို ေဖမျဖတ္ႏိုင္ဘူး
စြဲသည့္အမ်ဳိး
ေယာက်္ားရယ္ ဘသားေပမဲ့လည္း
ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္ဂယ္ႏိုင္ပါဘူး
႐ူးမိုက္ျပစ္တင္
ရွက္လည္းရွက္ပါတယ္
ရွက္လည္းရွက္ႏိုင္ဘူး
စိတ္မႏိုင္ ဒီေယာက်္ားကိုကြယ္
စဥ္းစားနဲ႔ဦး၊

နဂိုကကြယ္
ဒီစိတ္ကို ေဖကိုႏိုင္တယ္လို႔
ထားမိစိတ္ကူး
တကယ္တမ္းမွာေတာ့ စိတ္ၾကမ္းယုတ္မာကို
ေမာင္တကယ္ ႏိုင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး၊

စိတ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကိုကြယ္
ထိတ္ေနမွာ တင္ကာထားေသာ္မင့္
စိတ္ကိုတကယ္ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တာေၾကာင့္
အမွားသာတြင္တြင္ လုပ္ခဲ့ေပါ့
သြားေပါ့ အ႐ူး
ခံေပါ့ အ႐ူး။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements