ခ်စ္ေမတၱာေတြ ကိုယ့္မွာအေတာ္အတန္ျပည့္၀လို႔
ေပးလိုက္ခ်င္တာမ်ား ကို္ယ္တစ္ပိုင္းေသခ်ာ
ယူမယ့္သူမ်ားကလည္း လိုခ်င္ေနပါလိမ့္
ေစးႏွဲဗ်ာပါရင္မွာေပၚလာ
စကားႀကီးအဖတ္တင္ၿပီး ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခဲ့တဲ့ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားေပါ့
လူရယ္စရာ
အခါခါခ်စ္ခ်င္ေပမယ့္္လည္း ဒီေလာက္ႀကီးမစြမ္းသာပါ
ကိုယ္တိုင္သာသိပါေပါ့
ျမင္တိုင္းခ်စ္ခ်င္ ခ်စ္ခ်င္လို႔လည္း ေတြ႕တိုင္းၾကည့္ေန
ခက္ေတာင္ခက္လွပါေပါ့
ဒီခ်စ္စိတ္ႀကီးလည္း မထိန္းႏိုင္ အတည္ႀကံတာလည္း မဟုတ္ေတာ့
ယံုၾကည္မႈခံရေပဘူး
ကိုယ့္ခ်စ္ေမတၱာမ်ား အပိုင္၀ယ္မည့္သူရွိက ေရာင္းလိုက္မည္ပဲ
ေသခ်ာတာကေတာ့
တံဆိပ္ေတာ့ကပ္လိုက္မည္
၀ယ္ၿပီးပစၥည္း ျပန္မလဲ။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။