ကိုယ့္ကိုစကားေျပာခ်င္တဲ့သူအခ်ဳိ႕ေတာ့ရွိသား
ေကာင္းတာေပါ့
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖေတြရႏုိင္တယ္ေလ
ဒါေၾကာင့္တို႔ေတြ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ရမယ္
အေျဖရွာထုတ္ တြက္ခ်က္ၾကရမယ္၊

အနာဂတ္ဟာ တို႔လက္ထဲမွာ
ေျပာၾကတာေတာင္ ရွိပါတယ္
အနာဂတ္ဟာ လူငယ္ေတြလက္ထဲမွာ ရွိတယ္တဲ့
ႀကိဳးစားၾကရမယ္ တိုးတက္ဖို႔နည္းလမ္းေတြရွာၾကရမယ္
စကားေတြေျပာၾကရမယ္ေလ။

လာလွည့္ပါ ေျပာလွည့္ပါ
ေတြ႕ဆံုလွည့္ပါ
အ႐ႈံးမရွိေစရပါဘူး
အႀကံညဏ္ေတြ ေပးပါမယ္
နည္းလမ္းေတြ ေပးပါမယ္
တိုးတက္ဖို႔ကို ေျပာေပးပါမယ္
သာယာေသာ အနာဂတ္ကို သြားၾကရေအာင္ကြယ္။

အတိုင္ပင္ခံအလုပ္ဟာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတယ္
ပညာရွိဖို႔ေတာ့ လိုမယ္
ငါဟာ အတုိင္ပင္ခံတစ္ဦးပါကြယ္
လူေတြကို ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္လုပ္တတ္တယ္
လူေတြကို တက္ႀကြေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္
လူေတြကို စိတ္ဆိုးေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္
လူေတြ ရယ္လာေအာင္လည္း တစ္ခါတရံလုပ္ပါတယ္
ငါဟာ အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးပါကြယ္။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။