အရပ္ျမင့္ျမင့္ တင္ပါးလွလွ စကတ္တိုတို 

ေမႊးပ်ံ႕သင္းေသာ အနံ႔အသက္တို႔ေပါင္းလ်က္

သူမအေတာ္လွေနခဲ့သည္၊

 

လွသည့္သူကို ႀကိဳက္သူမ်ားသည္

ေယဘူယ်အမွန္သေဘာေပမို႔

လက္ခံရပါမည္၊

 

သူမသည္ မၿပံဳးမရယ္ ခပ္တည္တည္ေနသည္

ရံဖန္ခါ သမင္မ်က္လံုးကို အားကုန္သံုး၍

ညွိဳ႕ၾကည့္သည္၊

 

ေဘာလီေဘာသမားေကာင္းတစ္ေယာက္လို

၀င္လာေသာ လက္မ်ားကိုလည္း

အပုတ္အထုတ္ေကာင္းလွျပန္သည္၊

 

တစ္ရံေရာအခါက

ညတစ္ညရွိခဲ့ဖူးပါသည္

ထိုညတြင္ သမင္မတစ္ေကာင္သည္ သူ႔မ်က္လံုးကို အားကုန္သံုးခဲ့သည္

ရဲတင္းလွလြန္းသည္။

 

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။