ကိုယ့္မွာ လွပေသာတနဂၤေႏြေတြရွိတယ္
တနဂၤေႏြမွာ ကိုယ္အိပ္တယ္
တနဂၤေႏြမွာ ကိုယ္စာဖတ္တယ္
တနဂၤေႏြမွာ ကိုယ္႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တယ္
တနဂၤေႏြမွာ ကိုယ္ေရဒီယိုနားေထာင္တယ္
တနဂၤေႏြဟာ အားအင္ကို ကိုယ္စားျပဳတယ္
တနဂၤေႏြဟာ လန္းဆန္းမႈကို ေပးတယ္
တနဂၤေႏြဟာ ခ်စ္ေမတၱာကို ႏိုးႀကြေစတယ္

တနဂၤေႏြဟာ ေသာၾကာ၊ စေနၿပီးရင္ေရာက္တယ္
တနလၤာမစခင္ လာတယ္
တနဂၤေႏြဟာ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္
တနဂၤေႏြဟာ အစျဖစ္သလို အဆံုးလည္းျဖစ္တယ္
လွပေသာ တနဂၤေႏြေတြဟာ အၿမဲလွေနတယ္။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements