မ်က္ႏွာခ်ဳိသာ စိတ္သေဘာျဖဴ

သည္းခံစိတ္ထား ေက်နပ္ေအာင္ျပဳ

စိတ္ခ်မ္းသာေစသူ

ရြ႕ံေသာ္လည္း တည္တ့ံ

ေပြ႕ဖက္ႏႈတ္ဆက္ အနမ္းပန္းေ၀

သူလွေနေပ

ခံစားမႈသာယာေစေၾကာင္း

တတ္ႏိုင္သေလာက္ သူေပးေ၀မွ်

ငယ္ပုေထြးအလွ သည္ေမာင္ေမ့မရ။

 

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements