ေျဖာင့္တန္းေျခလွမ္း

သပ္ရပ္တင္းေစ့ ထိုအၾကည့္ေၾကာင့္

သည္ေမာင္ ႐ူးေအာင္ စြဲရသည္၊

 

ေတာင္ေတာင္အီအီ

ေမာင့္ေျခဆင္းစကား တိုးထြက္သြားလည္း

ခ်စ္သူပါးကား ပါးလွသည္၊

 

မ်က္ႏွာတည္ပစ္

ရန္ေထာင္ပစ္သည္

ခြန္းဆက္မရဲေအာင္ ဆြံ႕ရသည္၊

 

ခ်စ္သူမ်က္ႏွာ

စိတ္ဆိုးထားေတာင္

လွခ်က္သည္ကား မေလ်ာ့ပါၿပီ၊

 

ခ်စ္သူမ်က္ႏွာ စြဲလွသည္

ေမာင္ေမာင့္ရင္ခြင္ အျပည့္ထင္သည္

စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာင္း ႐ုပ္သြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး

ခ်စ္သူလွရက္လြန္းပါသည္၊

 

ဆံစေျခဖ်ား ေနရာမ်ားစြာ လွမ်ားစြာက

ေမာင္ေမာင္စြဲႀကီးစြဲမိသည္ကား

မေမ့ရက္စရာ သည္မ်က္ႏွာ

ေသရာမွာေတာင္ ပါလိမ့္မည္။

 

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements