႐ုတ္တရက္ ေဖာက္ထြက္ ၀ါးကနဲနဲ႔ေအာ္ထည့္ အေမအတြက္ အေနခက္ ရက္ရက္စက္စက္ေအာ္ခ်က္
ေမြးဖြား အေလးထား သားႀကီးအတြက္ေသြးမ်ား မ်က္ရည္က စက္လက္ အားေတြက အေသတက္
အားကိုး က်ားႏိုး အနာဂတ္အတြက္ တအားတိုး သားကေလးက ဓားကိုး ခါးထိုးလည္း မနားပိုး၊

အားႀကီးဖို႔ သားႀကီးလာၿပီ ခါးသည္းတာေတြ ရပ္ပစ္လိုက္ေတာ့ ငါ့ဘ၀ရဲ႕အမွားႀကီးေတြကို ထားၿပီးခဲ့ၿပီ
စားႀကီးတာမို႔ အနာဂတ္ႀကီး ဆုပ္ကိုင္မိဖို႔ ဖ်ာႀကီးႀကီးခင္းလိုက္ေတာ့မည္ ဇာတ္ပြဲႀကီး ဒါ႐ိုက္တာ ငါ
ကာ႐ိုက္တာ စံုေစရမည္ တုန္တုန္ရီ အိုက္တင္ေ၀းဖုိ႔ ခ်ိန္ခါမီ သတိေပးလိုက္သည္ ၃၂ ျပည့္ခဲ့ၿပီ။

မျပည့္စံုမႈကို ဖယ္ရွား စိတ္ကုန္မႈကို သိပ္ထား ၀ိတ္မ်ား ဂိတ္မ်ား အားလံုးထိပ္ကို ေက်ာ္လႊား ႀကိဳးစားမႈက အင္အား
ရိတ္ထား ဘလိပ္မ်ား စိတ္ စိတ္ သိပ္ခါး အတိတ္မ်ားကို ေမ့ထား အရိပ္ခါးခါး ေက်ာ္လႊား မနက္ျဖန္ေတြ႕မဲ႔ ေန႔မ်ား
၃၂ ရဲ႕ စိတ္အား ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးသာ မိတ္မ်ား အားထည့္လိုက္ေတာ့ အေမ့သား ၃၂ နဲ႔ အေမ့သား အေမ့သား ၃၂ နဲ႔ညား။

၃၂ အမွတ္တရ ေရးဖြဲ႕သည္။

Advertisements