မနက္စိမ္းစိမ္း
သစ္ပင္စိုစို
မိုးစက္ေအးေအး
အေတြးနက္နက္
ခ်စ္ခ်စ္ႀကိဳက္ရာ
ေရြးႏႈိက္သာေအာင္
စက္တင္ဘာမ်ဳိး
သြန္းကာၿဖိဳးလိမ့္
ေအးကာေပ်ာ္လို႔
ေနပါေစေသာ၀္။

စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာမ်ဳိး အဖြင့္ကဗ်ာ။

Advertisements